Willis' disease (diabetes mellitus) (see also Diabetes) 250.0
due to secondary diabetes 249.0

Home